2021:14 Kiselalgsundersökning 2020 i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av Kiselalgsundersökning 2020 i Jönköpings län

Under år 2020 undersöktes bentiska kiselalger vid 27 lokaler i Jönköpings län. Samtliga lokaler ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakning.

Proven analyserades av Pelagia Nature & Environment AB med avseende på IPS (näring) och ACID (surhet).

Kiselalgsanalysen indikerade God status för lokal Ängån inlopp Nissan och Måttlig status för lokal Ängån Vä och resterande lokaler uppvisade Hög status med avseende på näringsämnen och organisk förorening (IPS). Stödparametern %PT som visar andelen kiselalger som är toleranta mot lättnedbrytbar organisk förorening var något förhöjd vid lokal Ängån Vä.

Klassificeringen av vattendragens surhet visade på Nära neutrala förhållanden för lokalerna Gagnån Gjutarebron, Gagnån Åsebygd, Nissan Tennisbanor ned Ryd, Närmrebäck nedre, Svanån uppströms Svansjön, Svedån Svedbrotorp, Svedån Tranemaden, Vedabäcken Brofors, Vämmesån, Ängån inlopp Nissan, Ängån Tegelbruket, Ängån Vä och Österån Bössingshult. Måttligt sura förhållanden uppvisade lokalerna Flankabäcken Sprottebo, Flankabäcken upp v.26, Radan Sandsebo kvarn, Svanån ned Hagsjön, Älgeå Stenbrohult, Älgån Klerebo, Sura förhållanden noterades för lokalerna Närmrebäck övre, Ruskån Hisinge, Ruskån Klevaberget, Vedabäcken Tjärberget, Älgån Lövrödjan och Mycket sura förhållanden uppvisade lokalerna Fläskabäcken Gimmarp, Fläskabäcken Gripenberg, Ängån Kulla.

Lokalerna Fläskabäcken Gimmarp, Svanån uppströms Svansjön, Vedabäcken Brofors, Älgån Lövrödjan, Ängån inlopp Nissan och Ängån Kulla uppvisade ett artantal på under 30 arter, men enbart Ängån Kulla med 20 arter låg på gränsen för riskflaggning. Låg diversitet noterades för lokalerna Fläskabäcken Gimmarp och Svanån uppströms Svansjön.

Med hänseende till skaldeformationer uppvisade lokalerna Närmrebäck övre och Vedabäcken Tjärberget Svag miljöpåverkan, medan resterande lokaler uppvisade Försumbar miljöpåverkan.

Kontakt