2021:13 Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2021:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapporten 2021:13

Grundvatten är en viktig källa till dricksvatten för många kommuner. Inom ramen för egenkontrollen för de kommunala vattentäkterna analyseras bland annat råvatten, det vill säga det inkommande obehandlade vattnet. Eftersom proven tas innan dricksvattenbehandlingen går det inte att utifrån dessa resultat uttala sig om kvaliteten på det vatten som distribueras till konsumenterna.

I rapporten utvärderas analysresultaten för råvatten från 84 kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län för åren 2014-2018. Alla parametrar som ingår i utvärderingen har inte analyserats i alla vattentäkter.

Försurning, salt och näringsämnen
I tabell 1och 2 redovisas medelvärden för alkalinitet, pH, konduktivitet, nitrat, ammonium, sulfat och klorid i de bedömda grundvattentäkterna. Resultaten visar att alkaliniteten är otillräcklig för att bibehålla ett stabilt pH i 57 % av vattentäkterna. pH är högt i 21 % av täkterna, måttligt i 54 % och lågt i 25 %.

I 78 % av vattentäkterna var konduktiviteten låg eller mycket låg, måttlig i 19 % och hög i 3 %. Enligt bedömningsgrunderna är resultaten vanliga för brunnar i såväl berg som jord. Halterna av klorid var låga eller mycket låga i 90 % av brunnarna och måttliga i resterande 10 %. Sulfathalterna var låga eller mycket låga i 53 % av vattentäkterna, måttliga i 38 %, relativt hög i 7 % och hög i 2 %. Relativt hög halt av sulfat eller mer tyder på påverkan av svavel från geologiskt ursprung eller oxidation av sulfider alternativt av svavel, sulfider och sulfat från föroreningskälla.

Halterna av ammonium var låga eller mycket låga i alla vattentäkterna, vilket är det normala i grundvatten.

Kontakt