2021:12 Inventering av svamp i kalkbarrskog och sandtallskog 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapport 2021-12 Inventering av svamp i kalkbarrskog och sandtallskog 2018-2020

Kalkbarrskogar och sandtallskogar är naturtyper med höga naturvärden som ofta förbisetts i tidigare naturvärdesinventeringar. Kunskap om var skogarna finns och hur stora arealer det rör sig om i länet har därför saknats. Dessa skogstyper är klassade som prioriterade skogstyper enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog. Länsstyrelsen hade, bland annat genom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter, indikationer på att skogstyperna förekom i länet i större utsträckning än vad som var känt. Länsstyrelsen såg det därför som angeläget att genomföra en mer systematisk inventering för att förbättra kunskapsläget.

Resultatet av inventeringarna har givit ny viktig kunskap som har varit betydelsefull i arbetet med den nya regionala strategin för formellt skydd av skog samt för utpekande och avgränsning av de värdetrakter som ingår i den strategin, samt för det pågående arbetet med långsiktigt skydd av värdefulla naturområden. Resultatet har även förmedlats till berörda markägare och ger därmed bättre förutsättningar för naturvårdshänsyn även utanför de områden som skyddas formellt av Länsstyrelsen.

I denna rapport sammanfattas den kunskap som inventeringarna resulterat i vad gäller naturvärden, metodutveckling och kommunikation till de som berörs av inventeringens genomförande och resultat.

Kontakt