2021:11 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen

Om publikationen

Löpnummer:
2021:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslagbild av rapporten 2021-11 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen

För att bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram regionala miljömålsåtgärdsprogram. Åtgärdspro-grammen för Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i bred sam-verkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är uppdelade så att de berör några miljö-kvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål. Flera aktörer är inblandade i åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen i Jönköpings län, länets kommuner samt andra myndigheter, organisationer och företag del-tar. Åtgärdsprogrammen bidrar även till att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Åtgärdsarbetet följs upp årligen.

Det är värt att poängtera att Länsstyrelsen i Jönköpings län, kommunerna och övriga ak-törer även arbetar med åtgärder och insatser som ligger utanför åtgärdsprogrammen och som bidrar till en bättre miljö. Det miljöarbetet redovisas inte i denna rapport.

Denna sammanställning, som gäller för år 2020, innehåller den Gröna handlingsplanen, Hälsans miljömål och Vattnets miljömål.

Åtgärdsprogrammen omfattar olika miljömål

  • Hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2016–2021 som omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och delar av Bara naturlig försurning. Avsnittet om Frisk luft innehåller många åtgärder som bidrar till Begränsad klimatpåverkan.
  • Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2017–2021 som omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.
  • Grön handlingsplan, åtgärdsprogram 2018–2022 som omfattar miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Även delar av målen Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö berörs. Det finns även flera åtgärder som bidrar till de friluftslivspolitiska målen.

Kontakt