2021:06 Handlingsplan Engelska parken Björnebergs gård

Om publikationen

Löpnummer:
2021:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten Handlingsplan Engelska parken

I engelska parken är kultur- och naturvärdena starkt sammanflätade. De höga kulturvär-dena är knutna till den närliggande herrgårdsmiljön med alla dess byggnader, men även genom den historiska berättelsen som parken via sin utformning visar upp. Parken vittnar om dåtidens mode och influenser som kom från 1700 – talets England och utgör på så vis en historisk dokumentation. Med tanke på att parken anlades för över 250 år sedan, och att några av träden redan växte i parken vid den tidpunkten, finns det en lång trädkonti-nuitet på platsen. Under årens lopp har det hunnit utvecklas många värdefulla strukturer på och i träden och det har skapats flera värdefulla livsutrymmen för olika arter. Både kultur- och naturvärdena bidrar till att parken även har höga sociala värden.

Insatserna syftar till att tydliggöra rumsindelningen, gångsystemet och bersåerna i parken samt att stärka och utveckla naturvärdena knutna till ekarna. Målet med insatserna är att engelska parken återigen ska fungera som den naturromantiska park den en gång i tiden utformades till att vara. Detta innebär att ekarna ska få stå solbelysta framöver och att bokarna och de övriga träden som har frihuggits fortsatt ska ge karaktär till parken. Det uppnås genom att parken fortsättningsvis sköts och hålls fri från igenväxande vegetation.

Kontakt