2021:05 Miljöövervakning av gaddsteklar och andra pollinerande insekter i Jönköpings län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslagbild för rapporten 2021-05 Miljöövervakning av gaddsteklar i Jönköpings län 2020

Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län utfört en inventering av gaddsteklar och andra pollinerande insekter. Syftet har varit att kartlägga olika arters utbredning, samt att på sikt kunna avläsa förändringar i faunan. Övervakningen har kunnat genomföras med anledning av regeringens satsning på vilda pollinatörer under 2020-2022. Om satsningen blir permanent kan övervakningen av gaddsteklar komma att bli en del av den återkommande regionala miljöövervakningen.

Cirka en fjärdedel av landets gaddsteklar är rödlistade (Artdatabanken 2020). Många av dessa är beroende av öppna, blomrika och sandiga marker för födosök och bobygge, men den förändrade jordbruks- och betesdriften leder till en ökande igenväxning och minskande blomrikedom. Lämpliga habitat blir därför allt mer sällsynta och fragmenterade (Linkowski m fl. 2004, Naturvårdsverket 2011a, Natur-vårdsverket 2011b). Tidigare inventeringar, t.ex. Abenius 2006 och Johansson 2006, har visat att det finns en rik gaddstekelfauna i Jönköpings län knuten till sandmarker och småskaliga jordbruksmarker.

Honungsbin och vildbin är effektiva pollinatörer och har en nyckelroll i ekosystemet, men de är också hårt drabbade av habitatförlust, kemiska bekämpningsmedel, parasiter och sjukdomar (De la Rúa m fl. 2009. Linkowski m fl. 2004). Binas betydelse är också synnerligen stor för jordbruket, men då odlade grödor endast blommar under en begränsad tid är faunan beroende av mer permanenta blomrika miljöer i närheten. Naturbetesmarker, vägkanter och täkter kan ha hög blomrikedom och är viktiga resurser för bin i landskapet.


Kontakt