2021:01 Miljömålsuppföljning i Jönköpings län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapporten 2021:01 Miljömålsbedömningar i Jönköpings län 2020

Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 14 av målen berör Jönköpings län. I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. För elva av målen gör Länsstyrelsen regionala bedömningar av måluppfyllelsen och miljötillståndet. För alla redovisas genomförda åtgärder.

Utvecklingen är långt ifrån tillräcklig trots åtgärder och ambitiösa planer som tas fram i god samverkan. Endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, är nära att nås 2020 av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå. Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver integreras och få genomslag i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Ökat ledarskap, engagemang och insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs också internationella åtaganden för att vi ska nå målen.

Ett problem i bedömningsarbetet är bristande underlag som gör att miljötillstånd och trender i flera fall inte kan bedömas på en tillräckligt god nivå.

Kontakt