Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kortversion - Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Strategi
Omslagbild av Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin tar sin utgångspunkt i länets behov som kopplas samman med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt viktiga perspektiv i detta arbete är barnens rättigheter, särskilt sårbara grupper och tidigt våldsförebyggande arbete med barn och unga.

Strategin belyser grundläggande frågor för ett hållbart samhälle där demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga i det kommande arbetet. Det behövs ett sektorsövergripande arbete för att möta de utmaningar våldet innebär och för att säkerställa att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Strategin ger kraft till handling på regional och lokal nivå med målsättning att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna.

En önskan är att strategin ska leda till ett mer målmedvetet och långsiktigt arbete med förstärkt samordning och samverkan. En väl fungerande samverkan är en förutsättning för att skapa ett förebyggande, effektivt och kvalitativt arbete mot våld. Strategin ger stöd till länets aktörer att sätta upp mål och prioriteringar utifrån uppdrag och ansvar.

Kontakt