2020:20 Analys av potentiella ängsvallar samt kartläggning av pollinatörer

Om publikationen

Löpnummer:
2020:20
Diarienummer:
511-3805-20
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapporten 2020-20 Analys av potentiella ängsvallar samt kartläggning av pollinatörer

Länsstyrelserna har under år 2020 tilldelats medel från Naturvårdsverket för att göra sär-skilda satsningar i syfte att gynna vilda pollinatörer. I Jönköpings län görs det bland annat genom detta projekt som handlar om att analysera var det finns vallar som skulle kunna ställas om till örtrika ängsvallar. Ängsvallar kan liknas vid slåtterängar på gammal åker och som därmed kan skötas mer rationellt. Projektet omfattar även en kartläggning av lämpliga pollinatörer att satsa på i länet samt vilka värdväxter/substrat/insatser de gyn-nas av.

Analysen har gjorts i GIS med syfte att hitta marker som är lämpliga att ställa om till ängsvallar t.ex. genom att de ligger i närheten av andra marker som redan har höga flora-värden. Därefter har täthetsanalyser gjorts för att visa var det finns högre tätheter av val-lar som är lämpliga att ställa om.

De flesta av analyserna visar att de största koncentrationerna av 49-vallar som är extra in-tressanta finns i trakterna öster om Vättern. Dock finns det mindre koncentrationer spritt i nästan hela länet.

I kartläggningen av lämpliga pollinatörer att göra insatser för har urvalet baserats på arter av pollinatörer som har det motigt i dagsläget men som ändå har potential att förekomma i större mängd och därigenom bidra mer än marginellt till pollineringen i landskapet.
De pollinatörer som föreslås som lämpliga att göra riktade insatser för är ett urval av lång-tungade humlor och bin. Flera arter i dessa grupper har gått tillbaka kraftigt de senaste 70 åren både i Sverige och i Europa. Anledningen tros bl.a. vara att blomrikedomen i land-skapet har minskat, särskilt med avseende på blommande växter med djuppipiga (djupa) blommor såsom exempelvis ärtväxter, kransblommiga växter och många strävbladiga väx-ter. De utvalda pollinatörerna är dels sex specifika arter inom släktet Bombus och dels två släkten av bin – pälsbin (Anthophora) och tapetserarbin (Megachile).

Åtgärder för att gynna långtungade humlor och bin handlar om att öka mängden blom-mande örter med djupa blommor i landskapet och att låta dessa blomma. Som för alla pollinatörer är det av stor vikt att det finns mat, dvs blomning, över en så stor del av växtsäsongen som möjligt. Insatser för att öka blomrikedomen behöver även komplette-ras med åtgärder för att skapa bomiljöer för arterna. Hit hör att öka mängden död solbe-lyst ved i odlingslandskapet och att skapa sydvända markblottor i sand- eller grusjord samt att spara småbiotoper och impediment i odlingslandskapet.


Kontakt