2020:17 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljö och klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2020:17 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljö och klimat

För att bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram regionala miljömålsåtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen för Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i bred samverkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är uppdelade så att de berör några miljökvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål. Flera aktörer är inblandade i åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen i Jönköpings län, länets kommuner samt andra myndigheter, organisationer och företag deltar. Åtgärdsprogrammen bidrar även till att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Åtgärdsarbetet följs upp årligen.

Kontakt