Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:15 Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten 2020:15 Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram denna rapport i syfte att skapa en länsgemensam grundsyn kring hur jordbruksmarkens värden bäst tas tillvara för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. En samhällsutveckling där jordbruksmarken ses i ett globalt, nationellt och regionalt sammanhang. Med utgångspunkt i nuläget syftar denna rapport till att öka kunskapen om jordbruksmarkens nyttor och betydelse för en resurseffektiv markhushållning i Jönköpings län.

Rapporten börjar med en kunskapsöversikt om jordbruksmarken som samhällsresurs.
Kunskapsöversikten fokuserar främst på den lokala och regionala nivån men kopplar även ihop detta med den globala nivån. Detta dels eftersom vår förmåga att producera livsmedel och vår tillgång till livsmedel påverkas av andra länders beslut och vice versa och dels för att effekterna av klimatförändringarna påverkar jordbruksmarken som resurs både lokalt som globalt. Denna del ger en övergripande bild av hur resursen jordbruksmark nyttjas och hur den kan påverkas av faktorer såsom klimatförändringar och städers utbredning.

Rapportens andra del fokuserar på översiktsplanen och på hur denna är ett viktigt styrdokument när det kommer till att göra strategiska avvägningar som helt eller delvis berör jordbruksmark. Denna del går igenom vad miljöbalkens 3 kap. 4 § innebär i den översiktliga planeringen samt vikten av att utgå från kommunens befintliga strukturer för att hushålla med våra resurser. I denna del återfinns en matris som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram som sammanställer faktorer som bör beaktas när kommunen överväger att ta jordbruksmark i anspråk för att möjliggöra kommunens utvecklingsmål.

Kontakt