2020:14 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapporten 2020:14 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020

Bostadsbyggandet fortsätter i en hög takt jämfört med senaste tjugoårsperioden. Under år 2019 färdigställdes 1 457 bostäder. Det är fler än föregående år och nästan lika många som år 2017. Däremot går det att se en minskning i antalet påbörjade byggnationer. Behovet av bostäder avgörs främst av antalet invånare och antalet hushåll. Befolkningen ökade med 2 774 personer förra året vilket motsvarar 1 788 hushåll enligt SCB. Ökningen skedde i 9 kommuner medan 3 kommuner upplevde en liten minskning. Ökningen för länet som helhet berodde i första hand på inflyttning från utlandet men även höga födelsetal.

Kommunerna rapporterar fortsatt bostadsbrist. Det är 11 av 13 kommuner som bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Övriga bedömer att det är balans på bostadsmarknaden. För särskilda grupper såsom ungdomar, studenter och nyanlända är situationen också kritisk och flera kommuner bedömer att det är underskott på bostäder. Bostadsbristen är i första hand knuten till kommunernas centralorter. Sävsjö kommun bedömer till och med att det är ett överskott på bostäder utanför centralorten. På tre års sikt gör 5 kommuner bedömningen att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.

Av de bostäder som färdigställdes förra året var 38% hyresrätter, 38% bostadsrätter och 24% äganderätter. Detta kan jämföras med det totala bostadsbeståndet där 39% är hyresrätter, 13% är bostadsrätter och hela 48% är äganderätter. Hyrorna för de nybyggda hyresrätterna är höga, ca 6 300 kronor per månad i medelhyra för en nybyggd etta jämfört med 3 400 kronor i det befintliga beståndet. För en trea är månadshyran nästan 10 000 kronor i ett nybyggt hus.

Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer som antas varje mandatperiod. Samtliga kommuner i länet har sådana riktlinjer vilket är glädjande och flera kommuner ska eller har påbörjat arbetet med att uppdatera eller ta fram nya. Anledningen är i flera fall att riktlinjerna bedöms inaktuella på grund av att bostadsbyggandet har skett i högre takt än förväntat.

Många kommuner gör också ett stort arbete för att motverka vräkningar. Trots detta var det 20 barn som berördes av vräkning förra året i tre av länets kommuner.

Underskottet på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster. Priserna på de nyproducerade bostäderna är inte heller överkomliga för dessa grupper.

Kontakt