2020:10 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
144
Publikationstyp:
Rapport
2020:10 Elfiskeundersökning i Jönköpings län 2019

Föreliggande rapport sammanfattar resultaten av elfisken utförda under år 2019 inom och i nära anslutning till Jönköpings län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Undersökningarna görs i huvudsak för att följa effekten av länets kalkningsverksamhet. Övriga lokaler ingår i Vätternvårdsförbundets övervakningsprogram eller är en del av länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och biologisk återställning.

Vid sammanställningen användes uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping, bland annat rörande kalkningsverksamheten i länet. Sammanställningar och analys av elfiskeresultatet har genomförts av Stefan Thorfve, VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Personal vid länsstyrelsen har varit behjälplig vid framtagandet av rapportdesign, metodikbeskrivningar, bilagor och kartmaterial som ingår i rapporten. Jag vill därför rikta ett tack till Gunnel Hedberg och Ingela Tärnåsen samt övrig berörd personal på Länsstyrelsen. Arbetets genomförande i fält har utförts av Stefan Thorfve, Sebastian Thorfve och Veronica Thorfve.

Kontakt