2020:08 Regional lägesrapport 2019 MVK

Om publikationen

Löpnummer:
2020:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2020:08 Regional lägesrapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en regional lägesrapport för 2019 för att sammanställa och analysera de insatser som genomförts i länet och visa inom vilka områden som berörda aktörer ser behov av utveckling. Den regionala lägesrapporten syftar till att förbättra och stärka arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i enlighet med den nationella strategins fyra målsättningar:

  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
  3. Effektivare brottsbekämpning
  4. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Den regionala lägesrapporten har tagits fram med hjälp av enkäter som skickats ut till berörda aktörer i länet, ett antal indikatorer samt en verksamhetsmatris som avser att undersöka informationen på verksamheternas webbsidor. I rapporten framkommer också exempel på insatser som Länsstyrelsen genomfört under 2019.

I rapporten presenteras länets insatser under år 2019 inom den nationella strategins målområden. Därefter har Länsstyrelsen gjort en bedömning och analys av insatserna. Länsstyrelsen har utifrån det valt att sammanfatta länets utvecklingsmöjligheter framåt genom att peka på utvecklingsområden framåt för år 2020–2021 gällande förbättrade insatser i länet.

Utvecklingsområden inför 2020 - 2021

  • Ytterligare sprida kunskap om och metoder för våldspreventivt arbete samt få en ökad kunskap om vilka aktörer i länet som arbetar våldspreventivt. Ett framtida behov är att göra arbetet långsiktigt och systematiskt samt skapa strukturer för erfarenhetsutbyte i länet.
  • Utveckla samverkansstrukturer för brottsofferstöd, struktur och rutiner för brott i nära relation vuxna med inspiration från Barnahus i Jönköpings län.
  • Utöka insatserna gällande kommungemensamma satsningar för att få ett mer likvärdigt stöd i länet.
  • Fortsatt utveckling av lättillgänglig information för våldsutsatta vuxna och barn med särskilt fokus på grupper som har sämre samhälleligt skydd.
  • Kartlägga länets behov av kompetensförsörjning över tid och analysera hur kompetensförsörjning kan ske på regional och lokal nivå.

Kontakt