2020:06 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Jönköpings län 2020–2026

Om publikationen

Löpnummer:
2020:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslaget för rapporten 2020:06 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Jönköpings län 2020–2026

Denna strategi utgår ifrån visionen ”ett Jönköpings län fritt från våld” där målsättningen är att verka för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Strategin sträcker sig över perioden 2020–2026. Dokumentet har initierats och tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling och Region Jönköpings län i linje med internationella och nationella mål. I arbetet har en bred representation av länets aktörer involverats för att säkerställa att länets behov och förutsättningar återspeglas i strategins mål.

Syftet med strategin är att främja det regionala och lokala arbetet med att förebygga och bekämpa våld samt främja samverkan bland länets berörda aktörer. Regeringen framhåller att samverkan mellan aktörer både inom offentlig sektor och civilsamhället är den viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I strategin anges mål och riktning för länets statliga myndigheter, civilsamhälles-organisationer, regionen, länets kommuners arbete samt näringsliv.

Den regionala strategin består av fem mål:

  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. Förbättrad upptäckt av våld
  3. Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn
  4. Effektivare brottsbekämpning
  5. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Att ställa sig bakom den regionala strategin innebär att omsätta mål och delmål i form av till exempel en handlingsplan med aktiviteter i sin verksamhet.

Kontakt