2020:04 Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
2020:04 Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län

Detta dokument redovisar en reviderad länsstrategi för genomförande av formellt skydd. Med formellt skydd menas naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Dokumentet har tagits fram tillsammans av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Den reviderade nationella strategin, som fastställdes i januari 2017, utgör grunden för länsstrategin och gäller tillsammans med den.

Strategin riktar sig till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal, kommuner, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer samt andra berörda.

Värdebaserad ansats

Strategin har en värdebaserad ansats som i korthet innebär att det är mer kostnadseffektivt att skydda befintliga värden än att låta dem gå förlorade och sedan försöka återskapa dem.

Strategin fokuserar på ett värdebaserat bevarandearbete men lyfter även andra värden, som den tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet. I strategin sammanvägs även skyddet av värdefulla skogsområden med andra miljökvalitetsmål, friluftslivets, kulturmiljövårdens och andra samhällsintressen.

Samverkan och landskapsperspektiv

Strategin är tydlig med att det för ett framgångsrikt arbete med ett formellt skydd är viktigt att det sker i en anda av öppenhet och dialog med alla inblandade. Genom arbetssättet Nya Komet ges markägarna stora möjligheter att bidra.

Markägarnas frivilliga avsättningar är viktiga i arbetet med att bevara och utveckla skogslandskapets biologiska mångfald och betydelse för friluftsliv och rekreation.

Prioriteringsmodell för områdesurval

Strategin innehåller en prioriteringsmodell för val av områden som ska skyddas formellt. Prioriteringsmodellen bygger på en värdering av objektets kvaliteter när det gäller skogsbiologiska och andra värden. En poängsättning görs av objektets naturvärden på beståndsnivå, dess långsiktiga ekologiska funktionalitet och innehållet av prioriterade bevarandevärden. Dessa tre aspekter på det skogsbiologiska bevarandevärdet är jämställda. I den reviderade strategin kan poäng också ges för om värdekärnor ligger inom 500 meter från tätort, eller om skyddet av värdekärnan skapar tydliga synergier med andra miljökvalitetsmål eller allmänna intressen.

Utöver att prioritera upp tätortsnära skogar rymmer strategin också en ambition att ge fortsatt vikt åt att skydda ädellövskogar och att särskilt prioritera nyckelbiotoper på brukningsenheter som har större andel nyckelbiotoper än 5 % av arealen produktiv skogsmark.

Arealmål

Etappmålet för skydd av skog i Jönköpings län är att 2 700 ha skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellts skydd ska skyddas till år 2020, jämfört med år 2012. Om målet nås kommer ca 1,7 % av skogsmarksarealen i Jönköpings län att vara formellt skyddad.

Värdetrakter

I Jönköpings län har 18 geografiska områden utsetts till värdetrakter. Tillsammans täcker de ca 23 % av länets skogsmarksareal. 28 % av den registrerade arealen värdekärna finns inom de utpekade värdetrakterna. Värdetrakterna berör en eller flera av skogstyperna 1) ädellövskog, 2) triviallövskog och lövblandad barrskog, 3) barrblandskog och granskog, samt 4) tallskog. Värdetrakterna spelar en roll vid prioriteringen av det formella skyddet, men de kommer även få betydelse för framtida informationsinsatser och landskapsplanering.

Jämfört med den tidigare strategin från 2005 så har värdetrakten Övre Emådalen tillkommit år 2014 och värdetrakterna Gripenberg, Stråken, Hökensås och Sällevad är helt nya.

Kontakt