2020:02 Tillsynsplan för miljöbalken 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
2020:02 Tillsynsplan för miljöbalken 2020

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om allmänna vattentjänster och terrängkörningslagen, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, enheten för förorenade områden och miljödata och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten och landenheten bedrivs viss tillsyn med koppling till miljöbalken. Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av länsrådet.

I riksdagens beslut om budget för år 2020 återfördes en del av satsningen på miljötillsynsområdet, som försvann 2019. Det har för Länsstyrelsen resulterat i en tjänst inom grön tillsyn/ vattenverksamhet och en tjänst inom miljöfarlig verksamhet.

Inom varje tillsynsområde görs olika insatser och prioriteringar för att de tillgängliga resurserna ska användas så effektivt som möjligt.

För att minska den stora skillnaden mellan det konstaterade behovet och den tillgängliga tiden för tillsyn vore det önskvärt att de avgifter som tas in för tillsyn enligt miljöbalken direkt tillfördes de myndigheter som utövar tillsynen. Det görs redan idag inom dammsäkerhetstillsynen. På så sätt minskar konkurrensen mellan miljöbalkstillsyn och andra verksamheter inom Länsstyrelsen.

Kontakt