2019:29 Översiktlig kulturhistorisk inventering Jönköping stad

Om publikationen

Löpnummer:
2019:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslaget av rapprten 2019:29 Översiktlig kulturhistorisk inventering Jönköping stad

Länsstyrelsen har under sommaren år 2017, översiktligt inventerat Jönköping stads bestånd av kulturmiljöer som riskerar att ta skada vid höga flöden av Tabergsån och Munksjön. Samtidigt kan förändrade nivåer i Vättern komma att få en kombinerad effekt på en översvämningssituation.

Förarbetet är en del av ett omfattande åtgärdsarbete, där Sverige antagit det så kallade översvämningsdirektivet på grund av allt ökande klimatförändring och dess konsekvenser för samhället. MSB har kartlagt översvämningshot nationellt och valt 18 platser med betydande översvämningsrisker i Sverige, däribland Jönköpings stad med Tabergsån, Munksjön och Vättern. Hot- och riskkartor har därför tagits fram för Tabergsån/Munksjön och hur tätorten kan påverkas av 50-årsflöden, 100-årsflöden och ett beräknat högsta flöde (BHF). Syftet med riskhanteringsplaner är att öka samhällets beredskap vid händelse av framtida översvämningar. Önskvärt är därför att minimera negativ påverkan på särskilt utvalda fokusområden; människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Den översiktliga inventeringen har inneburit en enklare genomgång av Jönköping stad där riskområden för översvämning är förutspådda. Översvämning kommer i huvudsak drabba den östra delen av centrala Jönköping samt den södra och sydöstra delen av Munksjön. Även området mellan Munskjön och Rocksjön kommer till stora delar sättas under vatten. Den västra delen av Jönköping längs Munksjön kommer endast i viss grad påverkas då nivåskillnaden är något högre mellan land och vatten i den delen. En faktor som kan påverka översvämningssituationer på Öster är att staden där är pålad våtmark, vilket innebär att grundvattennivåerna är annorlunda där och kan riskera trycka på vattennivån underifrån förutom de vattenmassor som svämmar över i den mer ytliga delen.

Områden med varierande grad av kulturhistoriska värden har översiktligt fotvandrats för att få överblick av vad som kan påverkas negativt. Arbetet har till stora delar utgått från kända kommunala och statliga kulturmiljöintressen. Den östra delen av Jönköping präglas mycket av statliga anspråk som byggnadsminnen och riksintressen för kulturmiljövården. Samtidigt utgörs stor del av stadsdelen Östers marklager även fornlämning som är resterna av det gamla Jönköping. Under arbetets gång har enstaka hus eller kvarter besökts främst avseende byggnadsantikvariska värden. Eventuellt kan enskilda platser med bebyggelse vara i behov av inventering för en konsult i nästa skede för att komplettera utpekade kulturmiljövärden. Inventeringen har visat att få forn- och kulturlämningar påverkas nämnvärt av höga flöden.

Det sjönära landskapet kring Munksjön kommer troligen att påverkas påtagligt av översvämningar i tätorten.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping