Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:28 Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Omslaget av rapporten 2019:28 Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2019

I Jönköpings län pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, som är nära att nås till år 2020. Inget av miljökvalitetsmålen som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Jönköpings län.

Fyra mål har en negativ utvecklingstrend. Två av dessa är Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Främsta anledningen är att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet. Det finns många utmaningar och behov av åtgärder för att vända trenden. För att motverka negativa habitatförändringar och överexploatering krävs planering på landskapsnivå, där även klimatanpassning beaktas. Även för målet Giftfri miljö går riktningen åt fel håll. Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Det krävs insatser som styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden där överkonsumtion är ett av beteendena som behöver ändras. Mängden kemikalier i omlopp är så stor att målet inte är möjligt att nå även om alla utsläpp av farliga ämnen skulle upphöra. Det fjärde miljömålet med negativ trend är God bebyggd miljö.

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i Jönköpings län, särskilt i de västra delarna. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig och fortsatt kalkning av sjöar och vattendrag krävs för att undvika negativa effekter. Utvecklingstrenden bedöms ändå som positiv för Bara naturlig försurning och Ingen övergödning då det försurande nedfallet har minskat och insatser för att minska orsakerna till övergödning har utförts.
För övriga miljömål är utvecklingen i miljön neutral; Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och Myllrande våtmarker.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping