Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:27 Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Regional plan för Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten 2019:27 Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Regional plan för Jönköpings län

Sverige har som mål att vara klimatneutralt senast år 2045. Transporterna är därför en ödesfråga för klimatet, då transporterna står för en stor del av våra klimatpåverkande utsläpp nationellt och regionalt. Inom transportsektorn i Sverige ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. I Jönköpings län har vi enats kring ett ambitiösare mål – utsläppen ska minska med 75 procent i transportsektorn till år 2030. Vi har en lång väg att gå för att nå målet, men samtidigt alla förutsättningar för att lyckas.

För att nå målet är samhället bland annat i behov en snabb övergång till förnybara drivmedel i transportsektorn. Omställningen kräver engagemang, innovation, investeringar och handlingskraft från samhällets alla aktörer. För att nå målet kommer det behövas flera förnybara drivmedel inom olika delar av den nuvarande och framtida fordonsflottan. En väl fungerande publik infrastruktur för förnybara drivmedel med god geografisk täckning i såväl stad som landsbygd är därför en viktig förutsättning för att driva på omställningen till en fossilfri fordonspark.

Infrastruktur för förnybara drivmedel skapar tillgänglighet på både lokal och regional nivå genom att sammanlänka geografiska områden, vilket är en förutsättning för tillväxt och utveckling. För Jönköpings län är detta en betydelsefull möjlighet att påverka utvecklingen i länet i önskvärd riktning, att skapa tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi minskar på våra utsläpp.

Omställningen av transportsektorn är en nödvändig del i länets omställning till visionen om ett klimatsmart plusenergilän senast år 2045 – då vi ska ha låga växthusgasutsläpp, energieffektiviserat och ställt om energiproduktionen fullt ut till förnybar energi och leverera ett överskott.

Kontakt