2019:26 Förvaltningsplan för rovdjur i Jönköpings län 2020-2024

Om publikationen

Löpnummer:
2019:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
2019:26 Förvaltningsplan för rovdjur i Jönköpings län 2020-2024

Förvaltningsplanen är ett policydokument för rovdjursförvaltningen i Jönköpings län och ska vara vägledande mellan åren 2020-2024. Om behov uppstår kan förvaltningsplanen revideras innan periodens slut.

Målet med den nationella rovdjursförvaltningen är att de stora rovdjuren (björn, varg, lo, järv och kungsörn) ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att de kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Spridningen ska ske i sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter, samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.

Syftet med förvaltningsplanen är att skapa en förutsägbar regional förvaltning med mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer, åtgärder och rutiner för rovdjursförvaltningen. Planen beskriver de förvaltningsinsatser som behövs för att Jönköpings län ska kunna ta sin del av det gemensamma ansvaret, det vill säga att bidra till att de berörda arterna upprätthåller eller uppnår en gynnsam bevarandestatus i Sverige samtidigt som konflikter med näringar och andra intressen kan minimeras i länet och i Sverige. Enligt rådande rovdjurspolitik ska rovdjursförvaltningen ske genom en adaptiv förvaltning. Det innebär är en flexibel förvaltning som möjliggör löpande anpassningar vid ny kunskap.

Enligt 7 § förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, ska en rovdjursförvaltningsplan för länet upprättas av Länsstyrelsen. Förvaltningsplanen ska prövas för godkännande av länets viltförvaltningsdelegation i enlighet med 4 § förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (2014:22) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, ska förvaltningsplanen gälla i högst sex år och beskriva målsättning och riktlinjer för länsstyrelsens förvaltningsarbete. I arbetet med att beskriva målsättningar i rovdjursförvaltningsplanen ska länsstyrelsen beakta den nationella förvaltningsplanen för respektive art.

Förvaltningsplanen har fastställts av länets viltförvaltningsdelegation den 19 november 2019.

Kontakt