2019:20 Litteraturstudie om kransalger

Om publikationen

Löpnummer:
2019:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9525
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Framsida 2019-20 Litteraturstudie om kransalger

Den här litteratursammanställningen sammanfattar kunskapen kring kransalgernas fertilitet, spridning, övervintring, konkurrensförmåga, speciellt för de 10 kransalgsarter (programarter) som ingår i det ”Kunskapsuppbyggande programmet för hotade makrofyter”. Arterna är: trådsträfse Chara filiformis, spretsträfse C. subspinosa, stjärnslinke Nitellopsis obtusa, grovslinke Nitella translucens, uddslinke N. mucronata, spädslinke N. gracilis, höstslinke N. syncarpa,
dvärgslinke N. confervacea, barklöst sträfse C. braunii samt fjällrufse Tolypella canadensis. Kransalgernas
livsstrategi skiljer sig avsevärt mellan olika arter; både utpräglade ”r-strateger” (oftast annuella, rikligt fertila, bra spridningsförmåga, pionjärväxter, men konkurrenssvaga) och typiska ”k-strateger” (ofta perenna, sällan fertila, dålig spridningsförmåga, men konkurrensstarka) finns i gruppen. Bland programarterna tillhör främst spretsträfse och stjärnslinke kstrategerna, inte helt så utpräglat trådsträfse, grovslinke och fjällrufse, medan spädslinke, höstslinke och dvärgslinke är r-strateger. Uddslinke anses som intermediär, medan barklöst sträfse verkar tillämpa olika strategier i olika lokaler / regioner.

Kontakt