Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:18 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
2019-18 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att lyckas minska vår påverkan på klimatet och undvika att medeltemperaturen ökar mer än 1,5 grad globalt krävs stora insatser. Som hjälp i detta arbete har denna klimat- och energistrategi tagits fram, som visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet.

Strategins framtagande har skett i bred samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Klimatrådet Jönköpings län har med sina fokusgrupper bidragit i arbetet och därutöver har Länsstyrelsen bjudit in till arbetsmöten med offentlig sektor, privata näringslivet och organisationer.

I strategin finns vision och mål för länet till 2045 samt beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen. Strategin visar också kopplingar och synergier till andra verksamhetsområden, strategier och mål. Dessutom bidrar strategin till att klimat-, energi - och anpassningsperspektiv integreras i förändringsprocesser och utvecklingen av samhället. Visionen och de övergripande målen går i linje med nationella och internationella mål såsom de svenska klimatmålen, Sveriges miljömål, Parisavtalet och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Problemen är i många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive fokusområde. I de fall det saknas lämpliga indikatorer behöver nya indikatorer tas fram för att kunna följa utvecklingen över tid inom områdena klimat, energi och anpassning till ett förändrat klimat. Strategin syftar inte till att föreslå åtgärder, utan åtgärdsprogram kommer att tas fram efter strategins fastställande, med syfte att driva på omställningen och måluppfyllnaden genom konkreta åtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping