2019:16 Pollenmätningar i Jönköpings län 2006-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
2019:16 Pollenmätningar i Jönköpings län 2012-2018

Denna rapport är framtagen som en del i den regionala hälsorelaterade miljöövervakningen. Miljön runt omkring oss kan påverka vår hälsa och det är därför viktigt att genomföra undersökningar av miljön för att utreda orsaken till vissa hälsorelaterade besvär. De flesta undersökningar av människors hälsa med koppling till miljön sker på nationell nivå och ger en övergripande bild av hälsomiljötillståndet. Regionala skillnader när det gäller exponering för vissa miljöfaktorer kan vara små och resultat från nationella studier kan därför antas gälla även på regional nivå. Till exempel äter vi idag stort sett samma mat och använder samma sorts produkter och varor i hela Sverige. Exponeringen för vissa faktorer kan dock variera över landet. Förekomst av luftföroreningar, radon och pollen är exempel på faktorer som varierar i landet och lokalt kan stora skillnader förekomma.

Ett hälsoproblem i Sverige idag är pollenallergi som drabbar ungefär 20 procent av befolkningen. Vissa besväras av pollen endast under några dagar på våren medan andra har svåra symtom under hela sommarhalvåret. I Jönköpings län genomförs mätningar av pollen i Nässjö och i Jönköping. Utifrån mätningarna av pollen görs pollenprognoser. Data från mätningarna av pollen kan även användas för att studera hur exponeringen för pollen förändras över tid och för att utvärdera kopplingar till klimat. Utvärdering av pollendata är en del i den regionala hälsorelaterade miljöövervakningen och den första utvärderingen gjordes 2012 (5). I rapporten från 2012 utvärderades data från pollenmätningar i Jönköping 2006 - 2011 och från Nässjö 2009 - 2011. I denna rapport redovisas data från pollenmätningar i Jönköping 2006 – 2018. Utvärdering av pollendata och koppling till klimat sker i samordning med länsstyrelsen arbete med övervakning av klimatförändringar och redovisas även i rapporten Klimatdata i Jönköpings län 2017.

Kontakt