2019:15 Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt kultur Aqua år 2014 – Älgabäcken, Västerån och Storån

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
128
Publikationstyp:
Rapport
2019:15 Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt kultur Aqua år 2014 - Älgabäcken, Västerån och Storån

Under år 2014, och till viss del under år 2015, genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en kulturhistorisk inventering längs Storån, Västerån och Älgabäcken. Vattendragen ingår i Lagans avrinningsområde. Inventeringsprojektet gick under benämningen Kultur Aqua och finansierades med anslaget 7:2, bidrag till kulturmiljövård från Riksantikvarieämbetet. Nytt för år 2014 var att inventeringsarbetet även finansieras med hjälp av medel från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), vilket resulterat i förbättrade och mer effektiva insatser. Inventeringen av kulturmiljöerna är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Syftet med projektet är att inventera de vattendrag som anses extra värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt och som redan värderats och biotopkarterats. Behovet och efterfrågan är idag stort på kulturmiljöunderlag för de vattendrag som står på tur för biotopisk återställning. Risken är att kulturmiljöer kan skadas om inte fullgoda underlag finns tillhanda.

Generellt är kunskapsläget dåligt om kulturhistoriska lämningar vid vatten och inventeringen bidrar även med ett kunskapslyft för berörda bygder. Den förändring i Kulturmiljölagen som ägde rum från och med den 1:a januari år 2014, ger ett ökat lagskydd för de lämningar som utgörs av fornlämningar. Idag krävs tillstånd för ingrepp i en fornlämning enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel § 11-13. Detta gäller sedermera alla äldre vattenverksamheter som är i ruinskick och som är äldre än eller hävdade innan år 1850. Samma förfarande i hanteringen ska även gälla äldre industrier som fortfarande är i drift eller har en överbyggnad kvar, i de fall äldre lämningar kan finnas dolda under mark eller vatten.

De inventerade lämningarna består av olika typer av objekt från olika tidsperioder. Många av lämningarna faller under begreppet fornlämningar och registreras i fornminnesregistret med olika klassningar. Dessa är tillgängliga i Riksantikvarieämbetets verktyg Fornsök på Internet. Andra objekt utgörs av industriminnen, är delar av riksintressen för kulturmiljö, av kommuner utpekade och bevarandevärda miljöer samt andra typer av kulturmiljövärden.

De lämningar och miljöer som ligger i direkt anslutning vid vattnet har värderats enligt den modell som framtagits för ändamålet: KulturAqua – System för kulturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag (Länsstyrelsen meddelande 2009:46). Kulturmiljöerna förs även i en databas som alstrar ett GIS-skikt. GIS-skiktet ska fungera som underlag för alla som arbetar med åtgärder i vatten. Värderingen tar hänsyn till samtliga lämningar av kulturhistorisk art.

Kontakt