2019:14 Bottenfauna i Jönköpings län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
2019:14 Bottenfauna i Jönköpings län 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologigruppen undersökt bottenfaunan vid 16 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen och vattenförvaltningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts. Sommarhalvåret 2018 hade extremt varm och torrt väder och många vattendrag var uttorkade under sommaren. Faunan var förvånansvärt väl bibehållen,
men i några vattendrag märktes ett lägre art- och individantal som troligen beror på uttorkning/lågt flöde.

Kontakt