2019:13 Erfarenhetssammanställning höga temperaturer sommaren 2018 i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
2019:13 Erfarenhetssammanställning höga temperaturer sommaren 2018 i Jönköpings län

Varm, solig och torr beskriver sommaren 2018. Det är den varmaste sommaren som hittills uppmätts i Jönköpings län, och kan ge en föraning om framtida somrar i ett förändrat klimat. Sommarvärmen började redan i maj och varade till mitten av augusti. Dessutom var nederbörden under eller långt under den normala för tidsperioden. Värmen orsakade påfrestningar på flera samhällsfunktioner, inklusive vården, och drabbade många enskilda. I kombination med torkan medförde värmen även andra negativa konsekvenser som bränder och foderbrist, vilka ytterligare frestade på länets samhällsfunktioner.

Rapporten presenterar en sammanställning av sommarens erfarenheter i länets kommuner och Region Jönköpings län, med fokus på konsekvenser av höga temperaturer och speciellt kopplingen till människors hälsa. Andra påfrestningar som vattenbrist, foderbrist och bränder behandlas endast översiktligt i rapporten. Tidsperspektivet är speciellt erfarenheter av insatser under själva sommaren, och mindre på mer långsiktiga negativa konsekvenser.

En jämförande analys av sommaren 2018 görs mot Samverkansprojektet Värmebölja, vilket behandlar en fiktiv värmebölja i länet. Jämförelsen visar en samstämmighet mellan sommaren 2018 och samverkansprojektet i flertalet negativa konsekvenser på människors hälsa, exempelvis ökat behov av vård och omsorg, påfrestningar av värme inomhus och fler olyckor i vatten. Samverkansprojektet identifierade ökad dödlighet för speciellt utsatta som den allvarligaste konsekvensen, men vården i länet har inte noterat detta för sommaren 2018 (dock har Folkhälsomyndigheten uppskattat en ökad dödlighet för hela landet).

Sammanställningen visar att långsiktigt förebyggande arbete för värmeböljor är mycket viktigt, och att arbetet under sommaren 2018 fungerat tillfredställande i länet med hjälp av bland annat rutiner och checklistor, och inte minst genom samverkan mellan länets aktörer. För att ytterligare förbättra länets beredskap för framtida värmeböljor, som kommer bli vanligare och allvarligare i ett förändrat klimat, är det centralt med fortsatt väl utvecklad samverkan och tydlighet i ansvarsfördelning och information för länets samhällsaktörer.

Kontakt