2019:12 Nätprovfiske i Västra Lägern 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Västra Lägern är utpekad som nationellt värdefullt vatten för natur och fiske, samt bedöms ha ett högt naturvärde enligt System Aqua. Sjön provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2018 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket ska även ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården. Det standardiserade nätprovfisket finansierades av Västra Lägerns fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköpings och Östergötlands län, Sommens sjöregleringsfond och Aneby kommun. Fältarbetet utfördes under fyra nätter mellan den 6:e och 10:e augusti 2018 av personal från Länsstyrelsen med hjälp av medlemmar ur fiskevårdsområdesföreningen.

Under provfisket 2018 fångades samtliga sjöns fiskarter förutom bergsimpa, sik och öring. Om sik överhuvudtaget fortfarande finns är oklart. Att ingen öring fångades var väntat dels på grund av att öring sällan fångas i nät, men också på grund av att statusen för beståndet är prekärt. Förutom fisk fångades även 14 kg signalkräftor i näten.

Fångsten per ansträngning var i både bottensatta och pelagiska nät mycket liten i jämförelse med sjöar av liknande storlek och djup på sydsvenska höglandet. I bottensatta nät dominerade abborre fångsten och utgjorde mer än halva fångstvikten. I pelagiska nät dominerade siklöja. Att fångsten per ansträngning var låg förklaras till stor del av sjöns näringsfattiga och djupa karaktär. Några större förändringar jämfört med föregående nätprovfiske 2005 har inte skett. Antalet abborrar har visserligen halverats men förklaras främst av att färre årsyngel fångades 2018. Gers som kan uppehålla sig på samtliga djup står för den största minskningen jämfört med 2005.

Sjön är idag rovfiskdominerad och inga fångade arter uppvisar rekryteringsstörningar. Den ekologiska statusen med avseende på fisk bedöms efter expertgranskning vara måttlig, trots att EQR8 indikerar god status. Motivet till sänkningen av ekologisk status är öringens negativa utveckling i sjön, vilket inte fångas upp nämnvärt med standardiserade nätprovfisken. För att gynna den ekologiska statusen med avseende på fisk bör man införa åtgärder som gynnar öringen. Dessa åtgärder innefattar både regleringar i sjön och tillrinnande vattendrag. Det är positivt att föreningen inför 2019 införde ett fångstförbud för öring. Skyddet kan ökas ytterligare med fredningsområden, i första hand utanför Bordsjöbäckens mynning. I dag fångas sällan öring i sjön, men risken för bifångster kommer öka när de cirka 4000 öringar som sattes ut i Bordsjöbäcken 2019 simmat ut i sjön. Arbetet med åtgärder i tillrinnande vattendrag skulle sannolikt underlättas om även dessa var en del av fiskevårdsområdet.

Med anledning av sjöns näringsfattiga och karga karaktär kan produktionen av abborre sannolikt främjas av att fler risvasar anläggs i sjön. Detta kommer även gynna produktionen av bottenfauna, vilket också är en viktig föda för sjöns signalkräftor. Dessutom bidrar ofta risvasar till ett givande fiske efter i första hand abborre.

Kontakt