2019:10 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
172
Publikationstyp:
Rapport
FRamsida Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2018

Föreliggande rapport sammanfattar resultaten av elfisken utförda under år 2018 inom och i
nära anslutning till Jönköpings län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Undersökningarna görs i huvudsak för att följa effekten av länets kalkningsverksamhet. Övriga
lokaler ingår i Vätternvårdsförbundets övervakningsprogram eller är en del av länsstyrelsens
arbete med miljöövervakning och biologisk återställning.
Vid sammanställningen användes uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping, bland annat
rörande kalkningsverksamheten i länet. Sammanställningar och analys av elfiskeresultatet har
genomförts av Stefan Thorfve, VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT. Personal vid
länsstyrelsen har varit behjälplig vid framtagandet av rapportdesign, metodikbeskrivningar,
bilagor och kartmaterial som ingår i rapporten. Jag vill därför rikta ett tack till Gunnel
Hedberg och Ingela Tärnåsen samt övrig berörd personal på Länsstyrelsen. Arbetets
genomförande i fält har utförts av Stefan Thorfve, Sebastian Thorfve och Veronica Thorfve.

Kontakt