2019:08 Tillsynsplan för miljöbalken 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
framsida Tillsynsplan för miljöbalken 2019

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen och
lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller
till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, enheten för förorenade områden och miljödata och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten och landenheten bedrivs viss tillsyn.

Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av landshövdingen.
I riksdagens beslut om budget för år 2019 togs satsningarna till Länsstyrelserna på miljötillsynsområdet från 2016 och 2018 bort motsvarande 65 miljoner kronor. Det har för Länsstyrelsen resulterat i en minskning med en tjänst inom miljöfarlig verksamhet, en tjänst inom grön tillsyn (skyddade områden, skyddade arter, anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion) samt en tjänst inom vattenverksamhet.

Inom varje tillsynsområde görs olika insatser och prioriteringar för att de tillgängliga resurserna ska användas så effektivt som möjligt.
För att minska den stora skillnaden mellan det konstaterade behovet och den tillgängliga tiden för tillsyn vore det önskvärt att de avgifter som tas in för tillsyn enligt miljöbalken direkt tillfördes de myndigheter som utövar tillsynen. På så sätt minskar konkurrensen mellan miljöbalkstillsyn och andra verksamheter inom Länsstyrelsen.

Kontakt