2019:05 Redovisning av åtgärdsuppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Redovisning av åtgärdsuppföljning

För att bidra till Sveriges nationella miljömål har åtgärdsprogram för Jönköpings län tagits
fram av Länsstyrelsen i bred samverkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är
uppdelade så att de berör några miljökvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder
som ska bidra till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål.

Flera aktörer är
inblandade i åtgärdsarbetet, både Länsstyrelsen, länets kommuner samt andra myndigheter,
organisationer och företag. Åtgärdsarbetet följs upp årligen och redovisas i föreliggande
rapport.

Sammanställningen för år 2018 redovisar läget för Länsstyrelsens, kommunernas och övriga aktörers arbete avseende åtgärderna i åtgärdsprogrammen för miljömålen (del 1) samt åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat (del 2). Det är värt att poängtera att Länsstyrelsen, kommunerna och övriga aktörer även arbetar med åtgärder och insatser som ligger utanför åtgärdsprogrammen och som bidrar till en bättre miljö. Det miljöarbetet redovisas inte i denna rapport.

Kontakt