2019:03 Sevesotillsynsplan för Jönköpings län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

2019:03 Sevesotillsynsplan 2019

I lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) anges att länsstyrelserna ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av lagen. Sevesotillsynsplanen är framtagen av miljöskyddsenheten på Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen.

I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen ska bli så effektiv som möjligt under år 2019. Sevesotillsynsplanen anger också rutiner för hur tillsynen ska bedrivas vid oförutsedda händelser.

Kontakt