Sand och grustäkter - bidra till biologisk mångfald

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Sand- och grustäkter - bidra till biologisk mångfald

Förr i tiden var öppna sand- och grusmiljöer ett vanligt inslag i landskapet, där många arter som behöver öppna, solbelysta miljöer trivdes. Idag har många naturliga sandmiljöer planterats igen och arterna har flytt till människoskapade miljöer såsom sand och grustäkter, vägslänter och skjutfält. Ungefär 300 hotade arter är nu mer eller mindre beroende av sandtäkter när de ursprungliga miljöerna har försvunnit.

Förutom de arter som behöver sandmiljöer för att överleva gynnas även en mängd andra djur- och växtarter av täkterna. Du som täktägare kan alltså göra en stor insats för att gynna den biologiska mångfalden.

Kontakt