Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
501-4790-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Miljömålen i Jönköpings läns - uppföljning 2018

I Jönköpings län pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, av de mål som bedöms på regional nivå som är nära att nås till år 2020. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i länet är försurning. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Utvecklingstrenden bedöms positiv för Bara naturlig försurning och Ingen övergödning då det försurandet nedfallet har minskat och insatser för att minska orsakerna till övergödning utförts. Återhämtning sker långsamt och ytterligare internationella beslut krävs för att nå målen.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Den ökade byggtakten ställer krav på kommunernas planarbete och att miljömålen beaktas när olika intressen ställs mot varandra. Årets satsning på våtmarker har lett till ett utökat åtgärdsarbete, som förväntas ge resultat på längre sikt för flera av målen.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ. Detta främst på grund av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet. Jordbruket bör bedrivas aktivt med ökad miljöhänsyn, samtidigt som hänsynen inom skogsbruket måste förbättras. För att motverka negativa habitatförändringar och överexploatering krävs planering på landskapsnivå, där även klimatanpassning beaktas.

Åtgärder finns samlade i fem åtgärdsprogram; Minskad klimatpåverkan 2015–2019 (reviderat år 2017), Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 (reviderat år 2017), Hälsans miljömål 2016–2020, Vattnets miljömål 2017–2021 samt Grön handlingsplans åtgärdsprogram 2018–2022.

Trots många positiva åtgärder och ambitiösa planer som tas fram i god samverkan är utvecklingen inte tillräcklig för att målen ska nås. Miljöarbetet integreras fortfarande inte tillräckligt i övriga verksamheter, i politiken och hos allmänheten. Engagemang och ledarskap krävs från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner i det fortsatta arbetet för att öka genomslagskraften och nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer.

Kontakt