2018:33 Beräkning av smoltproduktionen i Emån och dess tillflöden

Om publikationen

Löpnummer:
2018:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Beräkning av smoltproduktioner i Emån och dess tillflöden

Vattenkraftens miljöpåverkan, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att miljöanpassa vattenkraften, har de senaste åren debatterats mycket. Flertalet utredningar och rapporter har tagits fram av svenska myndigheter, och saken kulminerade något under våren 2018 då
riksdagen röstade igenom en ny lagstiftning på området, vilken börjar gälla 1 januari 2019.

Den nya lagstiftningen innebär att alla vattenkraftverk ska förses med ”moderna miljövillkor”, vilket ska ske genom att man utifrån en nationell plan omprövar alla kraftverken. Detta löser dock inte frågan om vad moderna miljövillkor är, och hur villkoren kan tänkas
variera på olika ställen. Olika kraftverk har olika förutsättningar, såsom naturvärden upp och nedströms och miljöpåverkan på dessa. Det kommer därför bli nödvändigt att för varje kraftverk göra en bedömning av hur miljöanpassningen ska göras för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har Länsstyrelsen genomfört ett pilotprojekt i Emån, för att visa exempel på hur man kan resonera kring åtgärder och ambitionsnivå för miljöanpassningen av vattenkraften i ett avrinningsområde. Denna rapport utgör en delstudiei pilotprojektet, för att få en djupare kunskap i hur olika åtgärder, på olika platser, kan ge miljönytta i form av ökad produktion av havsvandrande laxfiskbestånd i Emån.

Kontakt