2018:29 Kräftprovfiske i Jönköpings län 2016 samt Stråken 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2018:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

I utvärderingen presenteras resultat från kräftprovfisken gjorda i Jönköpings län under 2016 samt Stråken 2015. Rapporten omfattar resultat från sammanlagt 15 lokaler belägna inom framförallt Gislaveds kommun men även Gnosjö och Jönköpings kommun. Syftet med de genomförda kräftprovfiskena var bland annat att följa upp utvecklingen av tidigare utsättningar, att inventera lokaler samt att undersöka inkomna uppgifter rörande utslagna flodkräftbestånd respektive nya förekomster av signalkräftor. Många av kräftprovfiskena görs inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Vid provfisket i Stråken användes den standardiserade metodiken och gjordes på uppdrag av Stråkens fiskevårdsområdesförening.

Samtliga lokaler 2016 fiskades av personal från Länsstyrelsen och utfördes i slutet av augusti till mitten av september. På fyra lokaler påträffades flodkräftor. I Järsnäsa Lillesjö bedömdes flodkräftbeståndet vara opåverkat och tätheterna i nivå med förväntat, det vill säga klass ++. I Samserydssjön bedömdes flodkräftbeståndet till klass +, det vill säga där förekomst av flodkräfta var tämligen god men inte utan spår av påverkan. På två lokaler, Elsabosjön och Sänkesjön, bedömdes flodkräftbeståndet vara kraftigt negativt påverkat, det vill säga klass --. På tre lokaler fångades signalkräfta. I Flinterydsbäcken och Moa Sågbäck fångades för första gången signalkräfta under provfiske i Länsstyrelsens regi. På sju lokaler uteblev fångst, men det går inte helt utesluta att enstaka kräftor ändå kan förekomma där.

Kontakt