2018:24 Minskad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
2018:24 Minskad klimatpåverkan

Idag är alla länets kommuner, regionen, myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred samverkan i länet som vi tillsammans lagt grunden till sedan 2011, ett råd till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckeln till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den gemensamma visionen om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän till gagn för medborgare och näringsliv.

Utgångspunkten är att med ett effektivt och målinriktat arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet mot vår gemensamma vision att bli ett Plusenergi län 2050. Men framförallt skapa ett hållbart samhälle som lever upp till behovet hos nuvarande och kommande generationer.

För att staka ut riktning och mål i arbetet togs detta åtgärdsprogram fram år 2014 i bred samverkan med olika aktörer involverade i Klimatrådets arbete. Nu är vi mitt i programperioden och kan då göra en halvtidsavstämning av åtgärderna. Omvärlden förändras och därför kan vissa åtgärder ha blivit mer eller mindre prioriterade nu jämfört med när programmet togs fram. Fler åtgärder och satsningar som Klimatrådet har drivit under programperioden har lagts till och det är dessutom fler aktörer involverade i åtgärderna vilket är glädjande!

Kontakt