2018:21 Grön handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
2018:21 Grön handlingsplan

Handlingsplanen är framtagen i samverkan med länets
aktörer och är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, handlingsplan för grön infrastruktur och åtgärder för att nå friluftsmålen.

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.


Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen  En beskrivning av miljömål, friluftslivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping