Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:20 Ett jämställt Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
2018:20 Ett jämställt Jönköpings län

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram strategier för jämställdhet för länen. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska också integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin egen verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor.

Jämställdhetsstrategin är ett sätt att göra jämställdhetspolitiken känd i länet. Den sätter upp mål för hur arbetet behöver bedrivas för att bli framgångsrikt. Strategin utgår från de jämställdhetspolitiska målen, ger en lägesbeskrivning av kvinnors och mäns förutsättningar i Jönköpings län och pekar utifrån det ut ett antal särskilt prioriterade områden. Förhoppningen är att aktörer kan ta stöd i strategin och gå vidare med de prioriteringar som är relevanta för den egna organisationen.

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Jämställdhetsrådet i Jönköpings län och dess beredningsgrupp. Den utgår från länets tidigare jämställdhetsstrategi och det arbete som redan pågår i länet.

Reviderad augusti 2021.

Kontakt