2018:13 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2014 – 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport
2018:13

Vår kemikalieanvändning har ökat kraftigt de senaste årtiondena, men trots en strängare lagstiftning råder det stor kunskapsbrist om många kemikaliers spridning och påverkan på miljön. Ett sätt att ta reda på mer om spridning och förekomst av kemikalier i miljön är genom så kallade screeningundersökningar. Screening av miljögifter innebär att förekomsten av ett stort antal ämnen i ett område eller att ett urval av ämnen vid ett stort antal lokaler undersöks. Naturvårdsverket väljer varje år ut ett antal ämnen eller ämnesgrupper som skall ingå i den nationella screeningen. Den nationella screeningen utökas med att antal regionala lokaler för de ämnen som bedöms vara intressanta för länet. I Jönköpings län har miljögifter analyserats förutom via screeningsundersökningar även inom arbetet med vattenförvaltningen

Kontakt