2018:09 Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
2018:09

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt.

Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, enheten för förorenade områden och miljödata och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten och landenheten bedrivs viss tillsyn.

Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av landshövdingen.

Kontakt