2018:04 Minnen vid vatten: Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2017 – Nissans biflöden

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 9425

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 365

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Nissans biflöden i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2018

Kontakt