2018:03 Utvärdering av gemensamt delprogram för fladdermöss

Om publikationen

Löpnummer:
2018:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län är samordnande län för biogeografisk uppföljning av fladdermöss, områdesvis uppföljning av fladdermöss, regional miljöövervakning av fladdermöss och åtgärdsprogrammet för barbastell. Arbetet samordnas inom det gemensamma delprogrammet för fladdermöss (Länsstyrelsen, 2015).

Arbetet med att utvärdera det gemensamma delprogrammet för fladdermöss startade hösten
2016. Utvärderingen har drivits av Länsstyrelsen i Jönköpings län med stöd av Ingemar Ahlén och konsulterna Naturcentrum (Petter Bohman och Johan Ahlén), Naturvårdskonsult
Gerell (Karin Gerell Lundberg och Rune Gerell) och Ecocom (Alexander Eriksson och Johnny de Jong).

Länsstyrelsen i Jönköpings län har ramavtal med Ecocom, Naturcentrum och Naturvårdskonsult Gerell under åren 2016 - 2018. Konsulterna har inventerat
fladdermöss inom den biogeografiska uppföljningen och delvis inom den områdesvisa uppföljningen och har därmed kunskap och erfarenhet som har bidragit till utvärderingen.

Kontakt