2018:01 Klimatdata i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Klimat är en av de viktigaste faktorerna som påverkar arters utbredning och välstånd.
Väderrelaterade data är därmed i flera avseenden ett viktigt underlag vid utvärdering av
biologiska undersökningar. Diverse klimatrelaterat underlag, både uppmätt och modellerat, sammanställs i föreliggande rapport och avsikten är att den ska åskådliggöra vilken information som finns tillgänglig, men även ge uppslag till användningsområden av tillgänglig information. Rapporten är tänkt att tydliggöra hur klimatförändringar konkret gestaltar sig i länet.

Temperaturen i Jönköpings län har en ökande trend, och år 2016 var inget undantag. Årsmedeltemperaturen för länet var 1,4 grader varmare än under referensperioden. Antalet dagar över 20 grader har dubblats eller till och med tredubblats i de olika delområdena.

September och december hade störst temperaturöverskott, men även våren var relativt
varm. Efter en förlängd vegetationsperiod 2015 var periodens längd 2016 återigen nära
referensvärdet. År 2016 var ett torrt år, med en årsnederbörd på 617 mm i länet – 16 % lägre än referensvärdet och 23 % lägre än 2015. Resultatet avviker från en generellt ökande trend i årsnederbörd. Hösten var den torraste perioden, med en avvikelse från referensvärdet på uppemot 44 %. September månad hade störst underskott. Nederbördsmängden skiljer sig mellan de östliga och de västliga delarna av länet, med mindre nederbörd i öst.


Vad gäller vattentemperaturen i utvalda vattendrag håller de sig inom vad som kan räknas som det normala. Endast september och till viss del maj och juni månad sticker ut med högre temperaturer i en del delområden jämfört med tidigare år.
För vattendragen med modellerade data med avseende på vattenföring, var
medelvattenföringen lägre än referensperiodens värde vid alla stationer. Som störst var avvikelsen 40 procent (Svartån). Generellt sett över perioden 1961–2016 tycks medelvattenföringen öka. Vad gäller modellerade snötäcken så hade så gott som alla
stationer fler dagar med snötäcke (med vatteninnehåll på både 5 mm respektive 20 mm) än år 2015. Snömängderna har alltså varit större år 2016. Den övergripande trenden från 1961 är dock att snötäckena minskar, särskilt i de västliga områdena.

Grundvattennivåerna var sjunkande under en stor del av 2016, för att sedan vända uppåt i slutet av året. Växtsäsongen 2016 var sju dagar längre jämfört med referensperioden, medan den var tre dagar längre 2015. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från och med 2011.

Kontakt