Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
5726-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Försättsblad_jag_vill_inte_tystas_längre

Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är även att
förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga.

Materialet inriktar sig på den som får ersättning för sexuella tjänster, inte den som ger ersättning. Fokus ligger vidare på unga ciskillar och transpersoner och på de yrkesverksamma som möter unga. Med ung avses, om inte annat anges, personer mellan 13 och 21 år. Med barn avses varje människa under 18 år (SoL, 2001:453, 1 kap. 2 §).
Det finns stora juridiska skillnader inom detta åldersspann, som får avgörande konsekvenser gällande vilken lagstiftning som tillämpas.


I brottsbalken (1962:700, 6 kap. 11 §) framkommer att det är olagligt att ge ersättning
för sexuella tjänster i Sverige. Det är däremot inte olagligt att erbjuda sexuella
tjänster mot ersättning. I enlighet med denna lagstiftning och regeringens inriktning i
jämställdhetspolitiken betraktas köp av sexuell tjänst som ett utnyttjande och som en
del av mäns våld mot kvinnor (Skr, 2007/08:167, 3; Skr, 2016/17:10, 33).
Enligt Brottsbalken (1962:700, 6 kap. 9 §) är köp av sexuell tjänst av barn en olaglig
handling. Det betraktas som en form av sexuell exploatering av barn (SOU, 2004:71,
236-237), oavsett om barnet tvingats till handlingen eller själv tagit initiativ till att
erbjuda sexuella tjänster. För att kunna dömas för köp av sexuell handling av barn ska
gärningspersonen ha vetat eller haft skälig anledning att förstå att barnet var under
18 år (BrB, 1962:700, 6 kap. 13 §). När ett barn är under 15 år innebär köp av sexuell
tjänst att gärningspersonen har begått våldtäkt mot barn (BrB, 1962:700, 6 kap. 4 §).
All form av köp av sexuell handling av barn under 15 är därför att betrakta som
sexuellt övergrepp mot barn.


Alla som har erfarenhet av sex mot ersättning önskar inte stöd och hjälp, men alla
har rätt till det. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma och ge stöd till barn och unga
med erfarenhet av sex mot ersättning. Här har yrkesverksamma inom olika verksamheter
ett gemensamt ansvar. Det kan handla om att anmäla till polisen när ett brott
har begåtts, att anmäla till socialtjänsten när ett barn under 18 år riskerar att fara illa
(i enlighet med SoL, 2001:453, 14 kap. 1 §) eller att erbjuda stöd och behandling till
dem som är i behov av det.

Materialet vänder sig till alla som i sin yrkesroll möter unga. Exempelvis kuratorer, pedagoger, socialsekreterare, fritidsledare, psykologer, terapeuter eller personal på boende eller institution.

Kontakt