2017:37 Kalkningar i Emån och Mörrumsån - Utvärdering av måluppfyllelse och effekter 2014–2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten har utvärderats under åren 2014-2016 i Emån och Mörrumsån. I dag sprids cirka 260 ton kalk i dessa områden vilket är ungefär 3 procent av den kalk som sprids i hela länet.

Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden tillhör den delen i Jönköpings län som är minst drabbat av försurning. Stora delar av avrinningsområdena består av kalkhaltiga moräner och har på så vis en naturlig motståndskraft mot försurning. Nedfallet av försurande ämnen har dessutom varit betydligt lägre än i den sydvästra delen av länet. Trots detta finns det viss försurningsproblematik i områdena.

Effekten av kalkningen följs upp med kemiska vattenprover och biologiska undersökningar. Biologiska undersökningar kan vara bottenfauna, fisk, flodkräfta och flodpärlmussla. Även där kalkningen har upphört fortsätter undersökningarna till dess att man är säker på att ingen återförsurning kommer ske.

Totala måluppfyllelsen för perioden 2014-2016 var 78 procent vilket är i samma nivå som förra utvärderingsperioden, 2011-2013.

Kontakt