2017:36 Fladdermöss i Jönköpings läns gruvor-Sammanställning av vinterinventeringar år 1980 – 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

Vinterräkning av fladdermöss har skett i gruvorna i Taberg, Kleva, Hörnebo, Sunnerskog och Ädelfors sedan 1980-talet. Inventeringarna ger oss information om fladdermössens populationsförändringar. Men de ger även information om förändringar i biologisk mångfald, markanvändning och vegetationsstruktur. Tabergs gruva är den gruvan som har inventerats flest gånger och därefter kommer Kleva gruva. Däremot är Hörnebo gruva, Sunnerskogs gruva och Ädelfors gruva endast inventerade ett fåtal gånger. På grund av de enstaka räkningarna är det svårt att dra några slutsatser kring förändringarna i dessa.

Enligt inventeringarna hyser Tabergs gruva det största antalet övervintrande fladdermöss och sedan 1980-talet har individantalet ökat kraftigt. Individantalet har även ökat i Kleva gruva.

De arter som registrerats under vinterräkningarna i gruvorna i länet är:
Fransfladdermus (Myotis nattereri).
Brunlångöra, tidigare långörad fladdermus (Plecotus auritus).
Mustasch-/taigafladdermus, tidigare brandts fladdermus (Myotis mystacinus/ Myotis brandtii).
Nordfladdermus, tidigare nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii).
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii).

De vanligast påträffade arterna överlag i länet är brunlångöra, mustasch-/taigafladdermus och vattenfladdermus. I Kleva gruva utgör glädjande nog den rödlistade fransfladdermusen en stor del av fladdermusfaunan, samtidigt som arten blir allt vanligare i Tabergs gruva. Dessutom har artens utbredning ökat i länet då två individer av fransfladdermus även påträffades år 2015 i Ädelfors gruva.

År 2016 utgjorde ett rekordår för det totala antalet individer av fladdermöss och antalet fransfladdermöss som övervintrade i Tabergs gruva.

Kontakt