2017:32 Översiktlig kulturhistorisk inventering Värnamo stad

Om publikationen

Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har under vintern år 2016, översiktligt inventerat Värnamo tätorts bestånd av kulturmiljöer som riskerar att ta skada vid höga flöden av vattendraget Lagan som rinner genom mitten av staden.

Förarbetet är en del av ett omfattande åtgärdsarbete, där Sverige antagit det så kallade översvämningsdirektivet på grund av allt ökande klimatförändring och dess konsekvenser för samhället. MSB har kartlagt översvämningshot nationellt och valt 18 platser med betydande översvämningsrisker i Sverige, däribland Värnamo tätort vid ån Lagan. Hot- och riskkartor har därför tagits fram för Värnamo och hur tätorten kan påverkas av 50-årsflöden, 100-årsflöden och ett beräknat högsta flöde (BHF). Syftet med riskhanteringsplaner är att öka samhällets beredskap vid händelse av framtida översvämningar. Önskvärt är därför att minimera negativ påverkan på särskilt utvalda fokusområden; människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Den översiktliga inventeringen har inneburit en enklare genomgång från norr till söder av Värnamo tätort, från Aspö i norr, via den centrala delen av tätorten och ned mot Osudden i den södra utkanten av Värnamo.

Områden med varierande grad av kulturhistoriska värden har översiktligt fotvandrats för att få överblick av vad som kan påverkas negativt. Arbetet har till stora delar utgått från kända kommunala och statliga kulturmiljöintressen. Under arbetets gång har enstaka hus eller kvarter besökts främst avseende byggnadsantikvariska värden. En konsult kan utreda ifall befintliga underlag är bristfälliga och bör kompletteras.

Inventeringen har visat att få forn- och kulturlämningar påverkas nämnvärt av höga flöden. Undantagen är Åbron i centrala Värnamo och eventuellt Hembygdsparken om även bäckar och biflöden svämmar över samtidigt som Lagan.

Parker i Värnamo kommer att påverkas i viss omfattning, vilket historiska översvämningar redan visat. Även delar av större kultur- och odlingslandskap söder om tätorten kommer troligen att påverkas av översvämningar i tätorten.

Det bebyggda kulturarvet, främst byggnader från 1800- och 1900-tal kommer att påverkas i större grad. De norra delarna av tätorten kommer troligen förskonas mot större skador. Däremot kommer betydande negativ påverkan ske på de centrala delarna av Värnamo, som också är den del av staden som kommer påverkas mest vid ett eventuellt högsta flöde. Här återfinns blandade bebyggelseformer såsom historiserande, industriella, frikyrkoanknutna, flerbostadshus, radhus, kedjehus med mera. Merparten av det bebyggda kulturarvet är utpekat och skyddat av kommunen. Byggnadsminnen eller statliga intressen påverkas i ringa omfattning av höga flöden. Länsstyrelsen har sedan tidigare inventerat industriminnen och frikyrkor vilket ibland även överlappar de kommunala intressena. Den typen av byggnader påverkas till viss grad, men är svårt att säga till vilken grad och huruvida de ska prioriteras framför andra skyddsvärda byggnader/kvarter med högt kulturhistoriskt värde som är utpekade i kommunens kulturmiljöinventering.

Kontakt