2017:31 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:31
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Förorenade områden kan utgöra en fara för människors hälsa och för miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten. Ett förorenat område kan utgöras av mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar.

De flesta förorenade områden har uppkommit från slutet av 1940-talet fram till 1980-talet, huvudsakligen genom utsläpp, deponering, utfyllnader, spill eller olyckshändelser vid olika typer av industriell verksamhet. Förr var en vanligt förekommande  uppfattning att naturen var oändlig och oförstörbar. Mängder av miljöfarliga ämnen släpptes ut i våra marker och vattendrag. Utformningen av gamla industri- och hushållsdeponier var exempelvis mindre lämplig med dagens mått mätt. Ända fram till 1960- och 1970-talen förekom rening av utsläpp till luft och vatten endast i begränsad omfattning. Miljöarbetet i samhället har dock under senare tid gjort stora framsteg. Kunskapen om hur samhället påverkar vår miljö har ökat både hos industrier och hos allmänheten.

De förorenande ämnen som har hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid om ingenting görs. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvatten och vattendrag och ge upphov till förorenade sediment, som i sin tur utgör en sekundär föroreningskälla. Det sker en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som tidigare har legat relativt stilla. Förorenade områden kan även påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. Exempelvis kan grundvattentillgångar påverkas eller till och med helt slås ut
av relativt små föroreningsmängder. För att både vår egen och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att endast åtgärda dagens utsläpp. Vi måste också ta hand om gamla miljöskador.

Vid Sveriges tillsynsmyndigheter pågår ett arbete med kartläggning och inventering av landets förorenade områden. Totalt har drygt 80 000 platser lokaliserats där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet har förekommit som kan ha orsakat mark- och vattenföroreningar. Inventeringsarbetet har på många håll kunnat följas upp med undersökningar och saneringar, men ännu återstår mycket att göra. Åtgärder av enbart de värst förorenade områdena beräknas ta cirka 40 år i anspråk och kosta minst 45 miljarder kronor. Även om det inte kommer att finnas någon ekonomisk möjlighet att sanera alla förorenade områden så vet vi nu åtminstone var någonstans man ska vara försiktig med att sätta spaden i marken i framtiden.

Kontakt