2017:30 Nätprovfiske i Lången 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med provfisket 2016 var statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket ska också ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården. Provfisket har finansierats av Lyen-Rymmen & Långens fiskevårdsområdesförening samt Länsstyrelsen i Jönköpings län. Provfisket genomfördes med 32 bottensatta nät och två pelagiska nät under tre nätter mellan den 9 och 12 augusti 2016. Provfisket utfördes enligt standardiserad metodik för provfiske med översiktsnät (SIS, 2015). Provfisket utfördes av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län där medlemmar ur fiskevårdsområdesföreningen bistod med hjälp i samband med fältarbetet.

Vid provfisket 2016 fångades abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, gös och mört. I bottensatta nät fångades totalt 852 fiskar med en sammanlagd vikt av 61 kilo. Fångsten dominerades viktmässigt av gös och antalsmässigt av mört och abborre. Fångsten i bottensatta nät var antalsmässigt inom ramarna för vad som anses normalt men mycket hög viktmässigt jämfört med liknande sjöar i regionen. Jämfört med andra svenska gössjöar av liknande storlek och djup var fångsten normal, även om fångstvikten per ansträngning var nära att betraktas som hög. Av förekommande arter har inte lake, sik, siklöja, sutare och ål fångats i provfisket 2016.

Fisk fångades i samtliga djupzoner. Fångsten var störst ner till sex meters djup trots att syreoch temperaturförhållandena var likartade i hela vattenprofilen. Av de arter där fångsten var större än en handfull individer var det främst gers som stack ut. Fångsten per ansträngning av gers var lägre än både regionala jämförvärden och andra gössjöar i Sverige. Fångsten per ansträngning av gös var antalsmässigt inom ramarna för vad som anses vara normalt och viktmässigt hög jämfört med regionala sjöar. Jämfört med andra gössjöar av liknande storlek och djup i Sverige var fångsten hög antalsmässigt och mycket hög viktmässigt. Medelvikten var likvärdig med nationella jämförelsevärden (594 gram) beräknat på medelvikt per sjö för standardiserade provfisken i SLU:s databas.

I de pelagiska näten fångades totalt 94 fiskar med en sammanlagd vikt av drygt två kilo. Den totala fångsten per ansträngning var inom ramarna för vad som anses normalt jämfört med regionala sjöar av liknande storlek och djup. Alla utom sex fiskar var mört och abborre. En konsekvens av att pelagiska nät endast lades i den översta djupzonen mellan noll och sex meter var att fångsten per ansträngning tenderar att överskattas för abborre och mört. Normalt sett är fångsterna mellan noll och sex meter större än på djupare vatten för nämnda arter.

Fångsten var totalt sett större 2016 jämfört med 2004. Detta kan delvis bero på att förutsättningarna 2004 inte var optimala på grund av högt vattenstånd. Det kan inte uteslutas att de höga flöden det medförde påverkade fångsterna negativt. Fångsten per ansträngning av abborre och mört har mer än dubblerats jämfört med 2004. Fångsten av gös har tredubblats. Fångsten av braxen har också ökat men i mindre utsträckning. Antalet gersar har minskat kraftigt. I övrigt har endast enstaka individer fångats av respektive art vid båda provfisketillfällena.

Den ekologiska statusen med avseende på fisk bedöms vara god, vilket är en förbättring jämfört med provfisket 2004. Fångstvikten av rovfisk var högre än fångstvikten av karpfisk. Därför bedöms sjön vara rovfiskdominerad. Resultatet från provfisket visade tecken på att en årsklass av mört omkring fem år gammal sannolikt saknades i fångsten. Avsaknaden bedöms inte bero på försurning då liknande mönster återfanns 2004. Dessutom talar vattenkemiprovtagning och sjöns geografiska läge för att sjön inte ska vara utsatt för försurning.

Kontakt